A könyvtár bemutatása

Az iskola könyvtára az intézmény központi telephelyén, a földszinten található. 2014-ben lett önálló könyvtárrá, előtte a Városi Könyvtár látta el az iskolai könyvtári feladatokat, akkor ideiglenes helyet kapott, majd 2015-től működik jelenlegi helyén részben nyilvános könyvtárunk.

Több, mint 3000 kötetes szép- és szakirodalom, ismeretterjesztő irodalom várja iskolánk dolgozóit, tanulóit és azok szüleit. A tankönyvtár minden tanulónak és pedagógusnak biztosítani tudja a tanuláshoz/tanításhoz szükséges tankönyveket.

A tanulást, a búvárkodást segítik a tantermekben elhelyezett szótárak, lexikonok, enciklopédiák és a Szitakötő folyóirat, audiovizuális és interaktív anyagok.

A használatra jogosultak köre:

A Csanádpalotai Dér István Általános Iskola könyvtára nem nyilvános könyvtár, tehát szolgáltatásait csak az iskola diákjai és dolgozói vehetik igénybe, akik a könyvtári szabályokat magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják. A könyvtárnak tagja lehet az iskola minden tanára, dolgozója és az iskolával jogviszonyban álló minden tanuló.

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival segítse az iskolában folyó oktató-nevelő munkát.

A könyvtár használata az iskola tanulói és dolgozói esetében megkötöttség nélküli. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtár tagja elfogadja a házirendben foglaltak könyvtárra vonatkozó részeit, valamint a könyvtárhasználati szabályzatot.

A könyvtár a szülők számára igény szerint biztosítja az iskola működésére, oktató tevékenységére vonatkozó dokumentumok (iskolai SZMSZ, iskolai házirend, az iskola pedagógiai programja) megtekintését, tanulmányozását.

A könyvtár nyitvatartása:

A könyvtár nyitvatartása a tanítási rendhez igazodik.

A könyvtár szolgáltatásai:

Az iskolai könyvtár elsősorban a gyermekeknek szóló könyveket és egyéb dokumentumokat gyűjti. Gyűjtőkörébe tartozik minden, ami az iskolai oktatást, nevelést és tanulást szolgálja. A pedagógusok számára segédkönyvtárként működik. Vannak csak helyben használható dokumentumok és kölcsönözhetők.

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.

Kölcsönzési idő 4 hét. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható. A tankönyveket egy adott tanévre lehet kölcsönözni.

A könyvtár papíralapú osztály szerinti olvasói nyilvántartást, és névszerinti elektronikus nyilvántartást vezet.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók, ill. tanórára a nevelők által kölcsönözhetők a kézikönyvek és az audiovizuális és interaktív információhordozók.

Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni.

Az elveszített vagy erősen megrongált könyveket elsősorban pótolni kell.

Az iskolából távozó tanuló vagy pedagógus köteles elszámolni a könyvtári dokumentumokkal.

A könyvtárban tartandó órák és csoportos foglalkozások időpontját előzetesen egyeztetni kell a könyvtárossal. A könyvtárban folyó tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel.

A könyvtáros tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges információk kutatásában. Emellett minden tanuló kérheti a könyvtáros segítségét kutatómunkájához, olvasmányai kiválasztásához.

 

Bodzásné Bozó Mariann
könyvtárostanár