Újra Itt a Húsvétoló Húsvételő!

Már harmadik éve rendezték meg a TEPE önkéntesei, és velük karöltve a Csibész és a DÖK tagjai a Húsvétoló Húsvételőt. Az eseményre március 27-én került sor, a csanádpalotai Kelemen László Művelődési Házban, ahol 10 állomáson, 13 akadályon kellett áthaladnia a kíváncsi óvodásoknak és általános iskolásoknak. A kalandjáték után a nap kötélhúzással és tojáskereséssel végződött.
Nagyon köszönjük a gyerekek nevében a segítő pedagógusoknak, illetve az esemény szervezőinek, név szerint: Budainé Katalinnak, Bíró Petrának, Halász Zsoltnak, Horváth Sándornak (aki az eszközök egy részét is készítette), Lakatos Tibornénak, Makán Andrásnénak, Nagy Józsefnének, Nyergesné Kovács Erzsébetnek, Pflaum Zsuzsannának, Szabóné Bán Beatrixnak, Szeles Mihálynak és Szeles Róbertnek.
Külön köszönet a rendezvény fő koordinátorának, Deli Istvánnak, a TEPE elnökének

Beiratkozás az első évfolyamra

Tisztelt Szülők!

Beiratkozás az első évfolyamra: 2024. április 18-19.

2024-ben is lehetőségük van gyermeküket elektronikusan beiratni. 

Szülői tájékoztató az elektronikus beiratkozásról:

https://drive.google.com/file/d/1P0Kp6yOfa_PlO7CVAbJd64WP4_fE6aHf/view?usp=sharing

Térségi szavalóverseny sajátos nevelési igényű tanulóknak

Hagyományainkhoz híven idén is megrendeztük a sajátos nevelési igényű, felső tagozatos gyerekek számára kiírt térségi szavalóversenyünket. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Iskola, valamint a Szikszai György Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde diákjai látogattak el ma iskolánkba. Nagy örömünkre a zsűrizés nehéz feladatát az idén is boldogan vállalta el Ádókné Debreczeni Ilona, Kis Lászlóné és Fekete Irén. A versenyen a következő eredmények születtek:
5-6. osztályos korcsoport:
I. helyezett: Komáromi Géza Ödön – felkészítő tanára: Waszlavszki Gyöngyi (MÁI és Alapfokú Művészeti Iskola);
II. helyezett: Nagy Álmos – felkészítő tanára: Bodzásné Bozó Mariann (Csanádpalotai Dér István Általános Iskola);
III. helyezett: Czékus Gábor – felkészítő tanára: Waszlavszki Gyöngyi (MÁI és Alapfokú Művészeti Iskola);
7-8. osztályos korosztály:
I. helyezett: Köblös Fanni – felkészítő tanára: Pallagi Beáta (MÁI és Alapfokú Művészeti Iskola);
II. helyezett: Szabó Levente – felkészítő tanára: Kovács Tibor (Szikszai György Református Általános Iskola);
III. helyezett: Szűcs Kira – felkészítő tanára: Pallagi Beáta (MÁI és Alapfokú Művészeti Iskola);
Különdíjban részesült:
Nagy-Tamás György – felkészítő tanára: Lakatos – Tóth Anna (Szikszai György Református Általános Iskola);
Sólya Lili Patrícia – felkészítő tanára: Pallagi Beáta (MÁI és Alapfokú Művészeti Iskola);
Gratulálunk a versmondó diákoknak és felkészítő tanáraiknak!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
Csanádpalotai Dér István Általános Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgató

munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/058/HR/KOZINT/01367-1/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT – a Csanádpalotai Dér István Általános Iskola igazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó szakmai vezető nyújt, a 06 (62) 795 208-as telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely honlapon szerezhet.
Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Csanádpalota
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 1. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök:
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés: Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza a végzettségi és szakképzettségi követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
büntetlen előélet és annak igazolása,
a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:
Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról az érintett nemzetiségi önkormányzat véleményének beszerzését követően a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely, https://deriskola.hu/, 2024.03.18.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.

Bővebb információ és jelentkezés az alábbi link-en:

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/57351

1848. március 15.

Hagyományainkhoz híven idén is Csanádpalota város lakosságával együtt emlékeztünk meg nemzetünk egyik legfontosabb ünnepéről. Az 1848-49-es eseményeket elevenítettük fel. Perneki László polgármester úr beszéde után iskolánk tanulói színvonalas műsor keretében ünnepeltek. A műsort összeállította és betanította Bodzásné Bozó Mariann. A versek megtanításában Bodzás István tanár úr, a zeneválogatásban és vágásban Borovics Nóra tanárnő segítettek. Köszönjük a tanulók és tanáraik munkáját!